ABAP Sertifika Soruları ve Cevapları (Türkçe/ İngilizce)

ileAli İmran Güneş

ABAP Sertifika Soruları ve Cevapları (Türkçe/ İngilizce)

SORULAR:

Question 1: Which of the following are true statements? There are 3 correct answers to this question.

Response: 1,2,3

 1. Table fields can be assigned to an ABAP Dictionary data type directly.
 2. Table fields can be assigned to a data element.
 3. A reference table and field are required for fields with the data types QUAN and CURR.
 4. Search helps can be defined for a table field that is assigned to a predefined data type.

Soru 1: Aşağıdaki koşullardan hangisi doğrudur? Bu sorunun üç doğru cevabı vardır.

 1. Tablo alanları ABAP sözlüğünde doğrudan veri türüne göre (data type olarak) atanabilir.
 2. Tablo alanları bir data elementi olarak atanabilir.
 3. QUAN and CURR data type alanı Referans tablosu ve alanı için gereklidir.
 4. Arama çözümleri, önceden tanımlanmış bir data type a atanan bir tablo alanında tanımlanabilir.

Question 2: What is the purpose of the enqueuer work process? Please choose the correct answer.

Response: 4

 1. It processes update requests
 2. It processes user entries
 3. It translates Open SQL statements
 4. It manages logical locks in the lock table

Soru 2:  Enqueuer (kuyruk oluşturma) işlem sürecinin amacı nedir? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Güncelleme taleplerinin işlemini yapar.
 2. Kullanıcı girdilerinin işlemini yapar.
 3. Açık SQL ifadelerinin çevirisini yapar. e
 4. Kilit tablosundaki (lock table ) mantıksal (logical) kilitleri yönetir.

 

Question3: Which controller types can exist within a Web Dynpro component? There are 3 correct answers to this question.

Response:1,4,5

 1. Component controller
 2. User controller
 3. Application controller
 4. Window controller
 5. View controller

 

Soru 3: Hangi kontrolör type Web Dynpro bileşeniyle birlikte bulunur? Bu soru için üç doğru cevap vardır.

 1. Bileşen kontrolörü
 2. Kullanıcı kontrolörü
 3. Uygulayıcı (aplikasyon) kontrolörü
 4. Pencere kontrolörü
 5. Görüntüleme (view) kontrolörü

Question4: In the CALL CUSTOMER-FUNCTION ‘nnn’ statement, nnn is a three-digit number used in SAP programs for which of the following types of enhancement? Please choose the correct answer.

Response: 4

 1. Business add-ins
 2. New BAdIs
 3. User exits
 4. Customer exits

Soru 4:    CALL CUSTOMER-FUNCTION unda bulunan ‘nnn’ ifadesinde (‘nnn’ SAP programında üç basamaklı bir sayıdır ) SAP programlarında  hangi type lar geliştirilmiştir.  Lütfen doru cevabı seçiniz.

 1. Business add-ins (iş eklentileri)
 2. New BadIs
 3. User exits (kullanıcı girdileri)
 4. Customer exits (müşteri girdileri)

  

Question5: You are writing a program that uses ABAP class. Which components of the class can you create directly from the program? Please choose the correct answer.

Response: 3

 1. Only protected components
 2. Only private components
 3. Only public components
 4. All components

Soru 5: ABAP sınıflandırmalarını (class) kullanarak bir program yazıyorsunuz. Hangi sınıf bileşenlerini doğrudan programdan oluşturabilirsiniz?lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Sadece korunmalı bileşenler
 2. Sadece özel bilşenler
 3. Sadece herkese açık bileşenler
 4. Tüm bileşenler

 

Question6: Where are fixed values for fields stored? Please choose the correct answer.

Response: 3

 1. Field Table
 2. Structure
 3. Domain
 4. Data element

  

Soru 6: Alanlar için sabit değerler nerede saklanır? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Alan (field)
 2. Tablo (table)
 3. Yapı (structure)
 4. Alan (Domain)
 5. Data elementi

 

Question7: Which of the following can you do with the ABAP debugger? There are 3 correct answers to this question.

Response: 1,2,4

 1. Compare data objects.
 2. Analyze internal tables
 3. Analyze SQL traces.
 4. Analyze memory usage.
 5. Change source code.

Soru 7: ABAP debugger (ayıklayıcı ) ile hangi işlemleri yapabilirsiniz? Bu soru için üç doğru cevap vardır.

 1. Data nesnelerini karşılaştırma
 2. Giriş tablolarının analizi
 3. SQL işaretlerinin analizi
 4. Bellek kullanımının analizi
 5. Kaynak (source) kodunu değiştirme

Question8: What does the Refactoring Assistant allow you to do? There are 2 correct answers to this question.

Response: 2,4

 1. Rename all subclasses of a method
 2. Move components between superclasses and subclasses
 3. Rename all occurrences of a method
 4. Move between classes and interfaces

 Soru 8: Refactoring (yeniden düzenleme) Asistanı ne yapmanıza izin verir? Bu soru için iki doğru cevap vardır.

 1. Bir metodun tüm alt sınıflarının yeniden adlandırmanıza
 2. Bileşenleri üst sınıflar ve alt sınıflar arasında taşımanıza
 3. Bir metodun tüm oluşumlarını yeniden adlandırmanıza
 4. Sınıflar ve arabirimler arasında ilerlemenize

Question9: You are required to add customer source code in the SAP delivered object using the new enhancement framework without modification. How can you find the available enhancement? There are 3 correct answers to this question.

Response: 1,2,4

 1. Select from the list of application-related BAdIs or enhancement spots in the SAP Application Hierarchy.
 2. Perform a program-related global search for GET BADI.
 3. Search for a Business Transaction Event in the Customizing tree (transaction SPRO).
 4. Select from the list of freely selected BAdIs or enhancement spots in the Repository Information System.
 5. Perform a program-related global search for a customer exit.

 

 

Soru 9:  SAP de herhangi bir modifiye uygulanmadan yeni bir gelişmiş sistem (enhancement framework) kullanarak oluşturulmuş nesneye müşteri kaynak kodu eklemeniz isteniyor. Kullanılabilir geliştirmeyi nasıl bulabilirsiniz? Bu soru için üç doğru cevap vardır.

 1. SAP Uygulama Hiyerarşisinde, uygulama ile ilişkili BAdI’ler (application-related BAdIs) veya geliştirici spotları (enhancement spots) listesinden seçim yaparak.
 2. GET BADI için global bir bağlantılı program araması yaparak
 3. Özelleiştirme ağacında faaliyet işlem olayı (Business Transaction Event) araması yaparak. (transaction SPRO)
 4. Depolanmış bilgi sisteminde gelişi güzel seçilmiş BadI ler ve geliştirme noktaları listesinden seçim yaparak
 5. Bir müşteri çıkışı için global bir bağlantılı program araması yaparak

 

Question10: Which options are available for a JOIN in ABAP Open SQL? There are 3 correct answers to this question

Response: 1,3,4

 1. LEFT OUTER JOIN
 2. RIGHT OUTER JOIN
 3. INNER JOIN
 4. FULL JOIN
 5. CROSS JOIN

 

Soru 10: ABAP Open SQL’de JOIN için hangi seçenekler kullanılabilir? Bu soru için üç doğru cevap vardır.

 1. LEFT OUTER JOIN
 2. RIGHT OUTER JOIN
 3. INNER JOIN
 4. FULL JOIN
 5. CROSS JOIN

Question11: Table A and table B are partially buffered. Which of the following SELECT statements always access the database? There are 2 correct answers to this question.

Response:1,2

 1. SELECT SINGLE FOR UPDATE a b FROM table A INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_A WHERE c EQ ‘1234’.
 2. SELECT a b c d FROM table A JOIN table B ON table A~a EQ table B~ eINTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_A_B.
 3. SELECT a b FROM table A INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_AB
 4. SELECT SINGLE CLIENT SPECIFIED a b FROM table A INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_AB.

Soru 11: tablo A ve tablo B kısmen korumalıdır. Aşağıdaki SELECT ifadelerinden hangileri daima veritabanına erişimi sağlar? Bu soru için iki doğru cevap vardır.

 1. SELECT SINGLE FOR UPDATE a b FROM table A INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_A WHERE c EQ ‘1234’.
 2. SELECT a b c d FROM table A JOIN table B ON table A~a EQ table B~ eINTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_A_B.
 3. SELECT a b FROM table A INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_AB
 4. SELECT SINGLE CLIENT SPECIFIED a b FROM table A INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_AB.

 

Question12: When does the lifetime of a component controller begin and end? Please choose the correct answer.

Response: 3

 1. It begins with the Web Dynpro component and ends with the Web Dynpro application that called it.
 2. It ends the first time the Web Dynpro application is called at runtime and ends when the Web Dynpro application that called and instantiated component ends.
 3. It lasts from creating data within the controller to cover the whole period during which the component is in use.
 4. It begins the first time the Web Dynpro application is called at runtime and ends when the Web Dynpro application that called and component ends.

 

Soru 12: Bir bileşen kontrolörünün görevi ne zaman başlar ve biter? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Web Dynpro bileşeniyle başlar ve aynı addaki Web Dynpro uygulaması ile biter.
 2. Web Dynpro uygulamasındaki runtime yani çalışma zamanında sona erer ve Web Dynpro uygulamasındaki örnek bileşenlerin sona ermesiyle sona erer.
 3. Bileşenin kullanıldığı tüm periyodu kapsayacak şekilde kontrolörle veri oluşturmaya devam eder.
 4. Web Dynpro uygulamasındaki runtime yani çalışma zamanında başlar ve Web Dynpro uygulamasındaki bileşenlerin sona ermesiyle Web Dynpro uygulaması sona erer.

Question 13: What process is used to establish the automatic transport of data between the view controller’s context-attributes and the UI element in its layout? Please choose the correct answer.

Response: 4

 1. Context mapping
 2. Data migration
 3. View assembly
 4. Data binding

Soru 13: görüntüleme kontrolörünün nitelik bağlamı (controller’s context-attributes) ile düzen içerisinde bulunan UI öğesi arasındaki otomatik veri aktarımını sağlamak için hangi işlem kullanılır? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Haritalama bağlamı
 2. Veri göçü (verileri başka bir sisteme geçirme)
 3. Görüntü montajlama
 4. Veri bağlama

 

Question 14: What does a view do? There are 4 correct answers to this question.

Response: 1,2,4,5

 1. Contains windows
 2. Contains a view controller
 3. Contains other views
 4. Can be contained in a window
 5. If entered by an inbound plug, can cause an event handler method to be called

Soru 14: view (görüntüleme) ne yapar? Bu soru için dört doğru cevap vardır.

 1. Pencereler içerir
 2. Görüntüleme kontrolörü içerir
 3. Diğer görüntülemeleri içerir
 4. Bir pencerede bulunabilir
 5. Eğer bağlı bir fiş girişi yapılırsa manuel isimlendirilmiş metod işlemine neden olabilir

Question 15: What options do you have when setting a watchpoint? There are 2 correct answers to this question.

Response: 1,4

 1. Stop at predefined conditions for a specific variable.
 2. Stop at predefined conditions for all variables.
 3. Stop at any change of all variables.
 4. Stop at any change of a specific variable.

Soru 15: Bir izleme noktası kurulumunda seçenekleriniz ne olur? Bu soru için iki doğru cevap vardır.

 1. Spesifik bir değişken için daha önceden tanımlanmış koşulları durdurma
 2. Tüm değişkenler için daha önceden tanımlanmış koşulları durdurma
 3. Tüm değişkenler için herhangi bir değişiklikte durdurma
 4. Spesifik bir değişken için herhangi bir değişiklikte durdurma

 

Question16: You want to use a BAdI to extend the functions of an SAP program. Which of the following tasks is necessary? Please choose the correct answer.

Response: 4

 1. Define an interface for the BAdI.
 2. Call the BAdI
 3. Create an enhancement project using a customer exit.
 4. Implement a class that implements the BAdI interface.

 

Soru 16: Bir SAP programının fonksiyonlarını genişletmek için bir BAdI kullanmak isterseniz. Aşağıdaki görevlerden hangisi gerekir? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Badl için bir arabirim tanımlama
 2. BAdl çağırma veya adlandırma
 3. Bir müşteri çıkışı kullanarak geliştirilmiş bir proje oluşturma
 4. BAdl arabiriminin uygulandığı bir sınıf oluşturmak

Question17: Your task is to enhance the screen of an SAP standard application. How do you determine if there is a customer exit for this task? Please choose the correct answer.

Response: 2

 1. You use the BAdI Builder (transaction SE19) to check for a suitable Business Add-In(BAdI)
 2. You search in the flow logic of the screen for CAL CUSTOMER-SUBSCREEN statement
 3. You search in the SAP reference Implementation Guide (IMG) for a suitable user exit
 4. You search in the source code of the application for GET BADI statement

 

Soru 17: Göreviniz standat bir SAP uygulsmssı ekranını geliştirmek. Bu görev için bir müşteri çıkışı varsa nasıl tanımlama yapmanız gerekir? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Uygun bir Business Add-In(BAdI) olup olmadığını kontrol etmek için BAdI Builder (transaction SE19) kullanırsınız
 2. CAL CUSTOMER-SUBSCREEN koşulu için ekranın mantık akışında arama yaparsınız
 3. Uygun bir kullanıcı çıkışı için SAP referans uygulama klavuzunda (IMG) arama yaparsınız
 4. GET BADI koşulu için uygulama kaynak kodunda arama yaparsınız

 

Question18: When do you need to use the GROUP BY clause in the SELECT statement? Please choose the correct answer.

Response: 3

 1. If you want to redefine the sequence of the columns in the result set
 2. If you want to use ORDER BY to specify a sub-order
 3. If you want to use aggregate functions and at least one component in the field list is a column identifier
 4. If you want to use aggregate functions and all components in the field list are aggregate functions

Soru 18: SELECT koşulunda GROUP BY ibaresini ne zaman kullanmanız gerekir? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Son sette(kurulumda) sütun dizilerini tekrar tanımlamak istediğinizde
 2. Bir sub-order(alt talep) belirlemek için ORDER BY kullanmak istediğinizde
 3. Tanımlanmış bir sütunun olduğu alan listesinde bulunan en az bir bileşen ve tüm fonksiyonları kullanmak istediğinizde
 4. Tüm fonksiyonların olduğu alan listesindeki tüm bileşenleri ve tüm fonkiyonları kullanmak istediğnizde

Question 19: Which of the following predefined data types are character types? There are 3 correct answers to this question

Response: 3,4,5

 1. X
 2. P
 3. T
 4. D
 5. N

Soru 19: Aşağıda tanımlanmış olan data type lardan hangileri karakter type dır? Bu soru için üç doğru cevap vardır.

 1. X
 2. P
 3. T
 4. D
 5. N

Question20: Which statements are true about a class that has granted friendship to another class? There are 4 correct answers to this question.

Response: 2,3,4,5

 1. All classes the friend has granted friendship access status to also have the same access.
 2. All classes that inherit from the friend (subclasses) also have the same access.
 3. The friend has access to protected attributes.
 4. The friend has access to public attributes.
 5. The friend has access to private attributes

 

Soru 20: İmtiyazlı dostluk sınıfına sahip bir sınıf ve diğer bir sınıf hakkında hangi doğru koşullar oluşturulabilir?bu soruda dört doğru cevap vardır.

 1. Tüm sınıflar imtiyazlı dostluk statüsünü ve de tüm hakları kullanan arkadaşlardır.
 2. Aynı haklara sahip alt sınıflardan da katılım olan tüm sınıflar
 3. Korumalı niteliğe izin verilen arkadaş
 4. Genel niteliklere izin verilen arkadaş
 5. Özel niteliklere izin verilen arkadaş

 

Yazar hakkında

Ali İmran Güneş contributor

Bir cevap yazın